ECSA: Avrupa Gümrük Sporları Derneği

Avrupa Gümrük Sporları Derneği (European Customs Sports Association)

ECSA web sitesi: http://eski-www.ecsa-sports.eu

ECSA Türkiye web sitesi: http://eski-www.ecsaturkiye.com/

 

Avrupa Gümrük Sporları Derneği (ECSA), gümrük idareleri arasında ortak spor etkinlikleri düzenlemek suretiyle, Avrupa gümrük idareleri arasındaki bağları güçlendirmek amacıyla 1992 yılında kurulmuş bir uluslararası kuruluştur. Ülkemizin 2006 yılında üye olduğu ECSA’nın halen 23 üyesi vardır: Almanya, Avusturya, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İngiltere, İrlanda, İsveç, İtalya, Kıbrıs, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Malta, Norveç, Polonya, Slovenya, Slovakya, Türkiye. Avrupa Komisyonu Vergilendirme ve Gümrük Birliği Genel Müdürlüğü (TAXUD), ECSA’ya gözlemci statüsüyle katılırken, bu yıl İsviçre’nin de Derneğe üye olması beklenmektedir.

ECSA, gümrük çalışanları arasında spor ve kültürel işbirliğinin yanı sıra ortak anlayışın da geliştirilmesini ümit etmektedir. Ayrıca, spor faaliyetlerine ortak katılım, ulusal sınırlar içinde olduğu kadar sınır aşan takım ruhunu daha da geliştirmekte ve uluslararası etkinliklerdeki gümrük çalışanlarının olağanüstü spor başarıları kamuoyunda olumlu bir gümrük profili oluşmasına katkıda bulunmaktadır.

ECSA’nın başarısı büyük ölçüde, üye ülke Gümrük idaresi Başkanlarının verdiği destek ve Dernekle yapılan işbirliğine dayanmaktadır. Çünkü, Derneğin faaliyetleri ancak Gümrük İdaresi Başkanlarının bu faaliyetleri kendi ülkelerinde düzenlenmesine ya da kendi Gümrük İdarelerini temsil eden takımların bu faaliyetlere katılmalarına izin vermeleri halinde gerçekleşebilmektedir.

ECSA üyesi ülkelerin çoğu sadece uluslararası yarışmalara gümrük çalışanlarını göndermemekte, aynı zamanda spor faaliyetlerine evsahipliği de yapmaktadır. Bu spor etkinlikleri arasında, köpek yarışmaları, uzun mesafe yürüyüşü, yarım maraton, maraton, silah atış yarışması, kayak, masa tenisi, altı kişilik futbol, voleybol, yüzme bulunmaktadır.

Karşılaştığı mali sıkıntılara rağmen, Dernek düzenlediği spor faaliyetleriyle gurur duymaktadır. Bu yıl, ilk spor faaliyeti olan kayak yarışmasını (beyaz hafta) İtalya düzenlerken, İtalya’yı, altışarlı futbol turnuvasıyla Malta izledi. (Bu turnuva, Malta’nın ev sahipliği yaptığı ilk ECSA spor faaliyeti). Ardından Polonya masa tenisi turnuvası; Belçika 20 km koşu; Avusturya narkotik köpek yarışması, Litvanya Atıcılık Yarışması ve Hollanda dört günlük yürüme yarışı şu ana kadar tamamlandı.Yılın geri kalanında ise, İngiltere golf turnuvası, Macaristan basketbol turnuvası düzenlerken, Slovakya, Çek Cumhuriyeti, Fransa ve Almanya ise çeşitli koşu yarışmaları düzenleyecekler. Bu çerçevede, İdaremiz de 2013 yılı

Her üye ülke için yıldat 150 EUR’dur. Gelirler, üye idarelerin ülkelerinde uluslararası spor faaliyetleri organizasyonuna asgari mali destek sağlamak için kullanılmaktadır.

Üye ülkelerin temsilcileri her yıl farklı bir gümrük idaresince organize edilen Yıllık Genel Kurul Toplantısı’nda bir araya gelmektedir.

Her üye ülke ECSA ile iletişimin sağlanması ve ülkelerindeki görevlerin yürütülmesi için bir temsilci belirlemiştir. Ülkemiz temsilcisi AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Karşılıklı İdari İşbirliği Daire Başkanı Yücel KARADİŞ'tir (Sekreterya: Mutlu Akman, Tel: 0312 306 83 85, e.posta: M.Akman@gtb.gov.tr)

ECSA’nın çalışma/etkinlik dili İngilizce’dir.

 

AVRUPA GÜMRÜK SPORLARI DERNEĞİ ANAYASASI

(1992’de kabul edilmiş, 1996, 1998, 2004 ve 2007’de değiştirilmiştir)

1.  Ad

Derneğin adı AVRUPA GÜMRÜK SPORLARI DERNEĞİ olup, bundan sonra “Dernek” olarak ifade edilecektir.

2. Amaçlar

Derneğin amaçları:

a)     Avrupa ülkeleri gümrük personeli arasında sporu ve eğlendinleni teşvik etmek

b)     Gümrük spor dernekleri ve spor birimleri ve Avrupa ülkelerindeki personel arasında bağlantıları kolaylaştırmak

c)     Gümrük memurları arasında ortak anlayışı teşvik etmek ve takım ruhunu geliştirmek ve olumlu gümrük imajı oluşturmak

3. Üyelik

a)     Tüm Avrupa ülkelerinin gümrük spor dernekleri ile Yıllık Genel Toplantı’da (AGM) kararlaştırılan başka bir birim Dernek üyeliği için uygundur. Üyeler, AGM’nin kararlaştırdığı yıllık aidatı öder.

b)     Dernek’ten ayrılmak isteyen üye ülkeler Yürütme Kurulu’na iki ay önceden yazılı olarak haber verir.

c)     Bu Anayasa’nın veya Derneğin ilkelerinin ağır ihlali durumunda, Yürütme Kurulu AGM’ye suç işleyen üyenin kovulmasını tavsiye edebilir. Nihai kararı AGM verir.

4. Yılık Genel Toplantı

a)     Her üye ülkeden bir temsilcinin AMG’ye katılmaya ve oy kullanmaya hakkı vardır.

b)     AGM gereken sıklıkta, ancak her takvim yılında bir defadan az olmamak üzere toplanır.

c)     Toplantılar, AGM’nin kararlaştırdığı şekilde dönüşümlü olarak her bir üye ülkede yapılır.

d)     Gündem önergeleri ve konuları, toplantı tarihinden en az iki ay önce yazmana yazılı olarak sunulur. Gündem, toplantı tarihinden en az 21 gün önce tüm üye ülkelere dağıtılır.

e)     Yürütme Kurulu önergeleri ve seçimleri temsilcilerin çoğunluğu ile yapılır. Başkan’ın bir oyu vardı, ancak oy eşitliği durumunda belirleyici olur.

f)     Gözlemciler ve Onursal Başkan Yardımcıları, Yürütme Kurulu’nun takdiri üzerine toplantılara katılabilir.

5.  Yürütme Kurulu

a)     Derneğin Yürütme Kurulu; Başkan, Başkan Yardımcısı, Sayman, Yazman ve seçilmiş diğer üç üyedir. Yürütme Kurulu üyeleri en fazla dört yıl görev yapar ve bir dört yıllık süre için daha yeniden seçilebilir.

b)     Adaylar görev almayı kabul eder.

c)     Yürütme Kurulu, AGM’de seçilir.

d)     Yürütme Kurulu, Derneğin amaçlarını geliştirmek için gerekli olan planları yapar ve uygular ve AGM’ye rapor sunar.

e)     Yürütme Kurulu, Derneğe Onursal Başkan Yardımcıları atayabilir. Bunlar, yürütme yetkisi olmayan onursal görevlerdir.

f)     Yürütme Kurulu, kararlarını uzlaşı ile almaya çalışır. Bu mümkün olmazsa oylama yapılır. Eşitlik durumunda, Başkanın oyu belirleyici olur.

g)     Başkanın yokluğunda, Başkan Yardımcısı Başkan olarak hareket eder. Başkan Yardımcısının yokluğunda, Yürütme Kurulu’nun bir başka üyesi Başkan olarak hareket eder.

h)     Yürütme Kurulu, en fazla iki ilave üyeyi daha görev yapmak üzere seçmeye yetkilidir.

6. Finans

a)     Derneğin mali kaynağı, AGM’nin talimatına göre hareket eden Sayman tarafından idare edilir.

b)     Derneğin hesapları, AGM tarafından atanan iki kişi tarafından yıllık olarak denetlenir.

c)     Toplantılara katılıma ilişkin seyahat ve konaklama masrafları duruma göre üye ülkelerin veya gözlemcilerin sorumluluğundadır.

d)     Aidatların ödenmemesi durumunda, Yürütme Kurulu Kurallarda belirtilen yaptırımları uygulamaya yetkilidir.

7. Dernek

Dernek, benzer amaçları olan kuruluşlara üye olabilir.

8. Kurallar

Yürütme Kurulu, bu Anayasa’da yer almayan konularda Kural koymaya yetkilidir.

9. Anayasa’nın Değiştirilmesi

Bu Anayasa, AGM’de hazır bulunan ve oy kullanan temsilcilerin üçte iki çoğunluğu tarafından değiştirilir.

AGM 12-13/10/2007 tarihinde Heviz/Macaristan’da onaylamıştır.

 

KURALLAR

1 Ekim 2009 tarihinde onaylanmıştır.

Anayasa’nın 8’inci maddesi gereğince, Yürütme Kurulu, bundan sonra “Dernek” olarak ifade edilecek olan Avrupa Gümrük Sporları Derneği’nin işlerinin daha iyi yürütülmesi için aşağıdaki kuralları koymuştur.

1. Üyelik

1.1. Üyelerin hakları ve görevleri

1.1.1. Tüm üye spor kulüpleri ve bireyler dahil olmak üzere, her Üye Devlet:

a) sportmenlik ilkelerine uyar;

b) Derneğin amaçlarına ulaşmasını destekler;

c) Kurallara ve ECSA Anayasası’na ve Yıllık Genel Toplantı kararlarına göre hareket eder;

d) mali yükümlülüklerini yerine getirir;

e) Dernek onaylamadıkça, “ECSA” adını, Üyenin gümrük idaresi veya spor kulübünün yetki alanında bulunan hiçbir yarışma, etkinlik veya kulüp için kullanmaz;

f) Yarışma Dernek tarafından düzenlenmedikçe veya onaylanmadıkça, “ECSA” adını kullanan hiçbir gümrük spor yarışmasında yarışamaz.

Tüm Üye Devletler ve üye kulüp ve bireyler dahil kayıtlı gümrük idareleri Dernek tarafından uygulanan yaptırımlara uyar.

1.1.2. 1 Ocak’tan önce aidat ücretini yatırmamış olan Üye Devlet, ödeme yapılıncaya kadar üye olarak görülmeyebilir. Bir Üye Devlet; Dernek ya da bir ECSA etkinliğini düzenleyen bir Üye Devlete karşı sorumlu olduğu bir başka yükümlülüğünü yerine getirmezse, Yürütme Kurulu gerekli gördüğü her türlü önlemi alır. Buna, Dernek etkinliklerine katılımın yasaklanması dahil olabilir.

1.2.     Her Üye Devlet, kendi Anayasasına ve kendi adına göre adlandırılır ve adı ECSA Uluslar Listesi’nde yer alır. Toplantılarda, etkinliklerde ve resmi belgelerde sadece bu ad ve/veya Dernek tarafından kararlaştırılan kısaltma kullanılır.

2. Dil

2.1. Derneğin çalışma dili İngilizce’dir.

3. Yıllık Genel Toplantı (AGM)

3.1. Düzenleme ve Gündem

3.1.1. AGM her yıl, mümkünse 1 Eylül ve 30 Kasım arasında, düzenlenir

3.1.2. AGM gündemi aşağıdakileri içerir:

a) Başkan tarafından AGM’nin açılışı

b) heyet ve oyların kaydının teyidi

c) önceki AGM’nin tutanağının kabulü

d) Yürütme Kurulu (Başkan) tarafından önceki AGM’den beri olan faaliyetlerinin rapor edilmesi

e) Mali Rapor ve Denetim Raporu

f) Yıllık aidatın miktarı

g) Önergeler

h) Başkanın seçilmesi (gerektiğinde)

i)  Yürütme Kurulu Üyelerinin seçilmesi (gerektiğinde)

j)  Denetçilerin seçilmesi (gerektiğinde)

k) ECSA etkinlikleri listesinin güncellenmesi

l)  Etkinlik Kural ve Düzenlemeleri

m) ECSA Takviminin yayımlanması

n) AGM’nin kapanışı

3.1.2. AGM, acil durum önergeleri sunulmasını kabul edebilir. Bu önergeler, ancak AGM’de hazır bulunan ve oy kullananların üçte iki çoğunluğu tarafından onaylanırsa kabul edilir.

4. Yürütme Kurulu

4.1. Görev süresi dolan Yürütme Kurulu’nun Başkan, Başkan Yardımcısı, Yazman ve Saymanı, yeniden seçilmezlerse, gelecek yılın Yürütme Kurulu’nun üyeleri olur. Bu üyelerin, oy hakkı yoktur.

4.2. Başkan, Başkan Yardımcısı, Yazman ve Sayman hariç, Yürütme Kurulu’nun tüm üyeleri farklı Üye Devletlerden olur.

4.3. Yürütme Kurulu Üyelerinin Seçilmesi

4.3.1. Yürütme Kurulu’ndaki pozisyonlara aday olan kişiler, ancak Üye Devletler tarafından kendi ulusu içinden önerilir.

4.3.2. Yürütme Kurulu üyeleri AGM tarafından Anayasa’nın 5a Maddesinde listelenen sıralamaya göre dört yıllık bir süre için seçilir. Aidatını ödemiş her Üye Devletin bir oyu vardır.

4.3.3. Seçim usulü

Birden fazla aday olması durumunda aşağıdaki usul izlenir:

a) Başkanlık için birden fazla aday olması durumunda, görev için aday olmayan Yürütme Kurulu’nun bir üyesi, toplantının Başkanlık seçiminin yapıldığı kısmına başkanlık eder;

b) AGM, seçimde adayı bulunmayan farklı Üye Devletlerden iki sayım görevlisi seçer;

c) Oy verme gizli yapılır;

d) Oy veren her kişi oy kağıdında hangi adayı tercih ettiğini açıkça belirtir;

e) İkiden fazla aday olması durumunda, ilk turda en fazla oy alan iki aday ikici ve son tura devam eder;

f) İkinci turda iki aday eşit sayıda oy alırsa, kazanan rastgele seçimle kararlaştırılır. Seçme yöntemi toplantı Başkanın takdirindendir;

g) Toplantı Başkanı sonucu bildirir.

4.3.4. Seçilen her üye görev süresinin dolduğu yılın AGM’nin kapanışına kadar görevde kalır.

4.4.Yürütme Kurulu:

a) AGM tarafından verilen tüm hususları yürütür;

b) Dernekle ilgili her konuda eylem kararı alır ve uygular;

c) Alt Kurullar atar;

d) etkilik tarihlerini paylaştırır ve belirler;

e) AGM’nin yeri ve tarihine karar verir;

f) Genel Etkinlik Kurallarını, Etkinlik Düzenlemelerini ve diğer düzenlemeleri (kayıt, duyuru, AGM ve diğer etkinliklerdeki usuller, harcamaların karşılanması, ödüller dahil) kararlaştırır ve duyurur;

g) Etkinliklerin yürütülmesini kontrol eder;

h) Ödüllere karar verir;

i)  Etkinlikler veya diğer amaçlar için bütçe oluşturulması takdir eder;

j)  Dernek Bürosu’nun faaliyetlerini kontrol eder;

k) Yürütme Kurulu toplantıları arasındaki acil konularda karar verir;

l)  Anayasa ile verilen sorumlulukları ibra eder.

Yürütme Kurulu toplantıları arasında alınan tüm kararlar ve eylemler Yürütme Kurulunun ilk toplantısında rapor edilir ve tutanağa kaydedilir.

5. Finans

5.1.    Derneğin tüm mali kaynakları ve diğer varlık veya alacakları, Derneğin amaçların geliştirilmesi için kullanılır.

5.2.     Derneğin hiçbir mali kaynağı ve diğer varlığı veya alacağı Dernek üyelerine ödenmez ve aralarında paylaştırılmaz.

5.3.     AGM, Derneğin mali kaynakları ve diğer varlık veya alacaklarının tamamının veya bir kısmının, Yürütme Kurulu’nun bir üyesinin Dernek adına hareketi nedeniyle doğan Derneğin mevcut veya beklenen bir yükümlülüğünün güvence altına alınması ve/veya karşılanması için kullanılmasına karar verebilir.

5.4.     Yürütme Kurulu üyeleri Derneğin borç ve yükümlülüklerinden şahsen sorumlu değildir.

5.5. İdare ve Kontrol

5.5.1.  Sayman ve Derneğin mali kaynaklarının banka işlemlerinden ve korunmasından sorumludur. Sayman, Derneğin Saymana emanet edilen mali kaynaklara erişimini önleyebilecek olan hastalık/iflas/ölüm veya bir başka durumda Derneğin mali kaynaklarının geri alınmasını sağlamak amacıyla makul her önlemi alır.

5.5.2.  Derneğin mali yılı 1 Eylül-31 Ağustos’tur.

5.5.3.  Sayman yıllık hesapları hazırlar ve yayımlar.

5.5.4.  Yıllık hesaplar, AGM’nin seçtiği iki Denetçi tarafından denetlenir. Denetçiler AGM tarafından Yürütme Kurulu ile aynı dönem için seçilir. İki ayrı Üye Ülkeden oluşur ve Sayman ile aynı Üye Ülkeden olamaz.

5.5.5.  Denetçiler hesapları, AGM’nin yapıldığı günün öncesinden daha geç denetlemez.

5.6. Yürütme Kurulu ve Alt Kurulların Masrafları

5.6.1. Yürütme Kurulu veya Alt Kurul Üyesi hiçbir şekilde hizmet bedeli almaz.

5.6.2. Yürütme Kurulu ve herhangi Alt Kurulun idari masrafları (basım, posta, vb.) Dernek tarafından karşılanır.

5.6.3.Yürütme Kurulu üyeleri, herhangi bir Alt Kurulun üyeleri ve Onursal Başkanlar ve Üyelerin seyahat, konaklama, yiyecek ve içecek masrafları bağlı oldukları Üye Ülkenin veya Spor Kulübünün sorumluluğundadır.

5.7. Aidat

5.7.1.Aidatlar 1 Nisan’dan önce banka transferi yoluyla veya AGM’de nakit olarak ödenir. Aidat ödenmesinden doğacak tüm masraflar ödemeyi yapan Üye Ülkenin sorumluluğundadır.

5.7.2.Aidatın 1 Ocak’tan sonra ödenmesi durumunda, % 50 artış uygulanabilir.

5.8.  Başkan, Başkan Yardımcısı, Yazman ve Sayman hep birlikte acil müdahale gerektiren mali konularda karar almaya yetkilidir.

6. Etkinlikler

6.1.    Spor etkinliklerine ECSA statüsünü sadece AGM verebilir.

6.2.     Dernek etkinliği önerisi veya bir etkinlik yürütme başvurusunu sadece Üye Devletler ve Yürütme Kurulunun spor kulüpleri sunabilir. Bu öneriler Yürütme Kuruluna her yıl en geç 1 Ağustos’a kadar sunulur. Başkan veya Yazman tarafından yukarıda belirtilen süreden sonra alınan başvurular sadece istisnai durumlarda dikkate alınır.

6.3.      Öngörülen süreye kadar sunulan tüm öneri ve başvurular, tüm temsilcilerin başvuruları gereğince değerlendirebilmesi için AGM’den bir ay öncesine kadar Üye Ülkelere iletilir. Başkan ve Yazman tüm başvuruların örneklerini AGM tutanağına dahil eder.

6.4. İki veya daha fazla Üye Ülke aynı tür spor etkinliğine evsahipliği yapmak üzere başvurursa, Yürütme Kurulu kış toplantısında başvuruları görüşür ve karara bağlar. Yürütme Kurulu, etkinliklerin mümkün olduğunca Üye Ülkeler arasında yıllık olarak dönüşümlü olarak yapılmasını sağlar.

6.5. AGM bir Üye Ülkenin düzenlediği birden fazla etkinliğe ECSA statüsü verebilir.

6.6. Birden fazla spor toplantısı düzenleyen bir Üye Ülke sadece bir etkinlik için mali destekleme parası alabilir. Üye Ülke hangi etkinlik için destek alacağını seçebilir.

6.7. AGM her bir etkinliğe verilecek mali desteği çoğunluk oyuyla kararlaştırır.

6.8. AGM’nin belirlediği yarışma kurallarının değiştirilmesi, AGM aksine karar vermediği sürece derhal yürürlüğe girer.

6.9.  Dernek Takvimi, ECSA etkinliklerini ve Üye Ülkeler arasında kararlaştırılan fikstürü içerir

6.10.  Takvim, Dernek web sitesinde yayımlanır.

7. Çeşitli

7.1.    Derneğin Feshi veya Birleşmesi

7.1.1.  Dernek, AGM’nin Anayasa’nın 4(d) Maddesi uyarınca usulün uygun olarak sunulmuş kararı ile fesholunur veya birleşir.

7.1.2.  Tüm borçlar ödendikten sonra malvarlığı kalırsa AGM’nin kararlaştırdığı şekilde işlem görür.

7.2.     Derneğin Anayasası veya bu Kurallar’da yer almayan hususlarda şimdilik Yürütme Kurulu’nun karar alma yetkisi vardır.

 

ALTILI FUTBOL YARIŞMA KURALLARI

(Ocak 2011’de kararlaştırılmıştır)

1.   Aksi belirtilmedikçe, FİFA oyun kuralları uygulanır.

2.   Saha ebadı: 2m yüksekliğinde ve 5m genişliğinde kale ve kale çizgisinin 10m ilerisine kadar uzanan ceza alanı dahil olmak üzere 50m x 35m.

3.   Her takım en fazla on oyuncudan oluşur ve bunların sadece altısı aynı anda sahada olabilir. Dört yedeğin hepsi oyun sırasında oynayabilir. Değişiklik herhangi bir zamanda yapılabilir. Değiştirilen oyuncu ve yedek sahaya orta çizgiden girer ve çıkar. Maş sırasındaki değişiklik sayısı sınırlı değildir. Değiştirilmiş bir oyuncu bir başka oyuncunun yedeği olarak tekrar sahaya dönebilir. Diğer oyuncular veya yedekler kaleci ile yer değiştirebilir. Aşağıdaki koşullara uyulur.

4.   Takımların renkli formaları vardır, gerektiğinde farklı bir forma ile oynamaya hazır olur.

5.   Turnuva başlamadan önce organiztörler maçların süresini kararlaştırır, ancak oyun her biri en az on dakika olan iki yarıdan oluşur.

6.   Golden sonra oyun orta noktadan başlar.

7.   Ofsayt uygulanmaz.

8.   Tüm serbest vuruşlar doğrudan yapılır ve top oyuna ayakla sokulur.

9.   Kaptanlar saha seçimi için yazı tura atar. Her yarı vuruşla başlar.

10. Grup maçlarında, galibiyet üç puanla ve beraberlik bir puanla ödüllendirilir.