GİK ve Köprü Mevzuat

GİK ve Köprü Mevzuat Hakkında

 

GÜMRÜK İŞBİRLİĞİ KOMİTESİ (GİK) TOPLANTILARI

Türkiye-AT Gümrük İşbirliği Komitesi, Ankara Anlaşması’nın 6'ncı maddesi uyarınca ortaklık rejiminin uygulanmasını ve gelişmesini sağlamak üzere Ortaklık Konseyi’nin 2/69 sayılı kararı ile teknik komite mahiyetinde kurulmuştur. Belçika ve Türkiye’de olmak üzere yılda iki kez toplanmaktadır. Söz konusu Komite, AB Komisyonu ve Üye Ülke temsilcileri, Bakanlığımız AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürünün başkanlık yaptığı Dışişleri Bakanlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği temsilcilerinin bulunduğu heyetten oluşmaktadır. Gümrük İşbirliği Komitesi’nin görevi, Anlaşmanın gümrükle ilgili hükümlerinin doğru ve yeknesak bir şekilde uygulanması amacıyla akit taraflar arasında idari işbirliğini sağlamak ve Ortaklık Konseyi’nin gümrük alanında kendisine tevdi edeceği her türlü işi yürütmektir.

AT-Türkiye Gümrük İşbirliği Komitesi (GİK) 43. Dönem Toplantısı 31 Mayıs 2011 tarihinde Nevşehir’de gerçekleştirilmiştir. Türk heyetine, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Sn. Rıza Mehmet KORKMAZ, Avrupa Birliği heyetine ise AB Komisyonu Gümrük Birliği ve Vergilendirme Genel Müdürlüğü Uluslararası İlişkiler ve Tarife Konuları Başkanı Sn. Antonis KASTRISSIANAKIS başkanlık etmiştir . Avrupa Birliği-Türkiye arasında Ortaklık Anlaşmasının gümrükle ilgili hükümlerinin doğru ve yeknesak bir şekilde uygulanması amacıyla, taraflar arasında işbirliği imkanlarının ele alındığı AT-Türkiye 43. Gümrük İşbirliği Komitesi toplantısında, AB Doğu sınırlarında taşımacılarımızın karşılaştığı sorunlar, Türk tarım ürünlerinin AB pazarına girişindeki sıkıntılar, gümrük mevzuatımızın uygulanması kaynaklı konular, gümrük modernizasyon projeleri, Türkiye’nin AB’nin akdetmiş olduğu serbest ticaret anlaşmalarının üstlenilmesi bağlamındaki sorunlar, tarife kotalarının idaresi gibi karşılıklı problemler gündeme getirilmiştir. Verimli geçen toplantıda, Türkiye-AB ticaretinde karşılaşılan kimi sorunların çözümünde önemli aşamalar kaydedilmiştir.

KÖPRÜ MEVZUAT

Topluluk ile aramızda yürürlüğe giren Gümrük Birliğinin uygulanmasına ilişkin hükümler getiren ve “Köprü Mevzuat” olarak adlandırılan 1/96 sayılı Türkiye-AT Gümrük İşbirliği Komitesi Kararı 20 Mayıs 1996 tarihli 17. Dönem Gümrük İşbirliği Komitesi toplantısında kabul edilmiştir. Söz konusu Karar sırasıyla 2/97, 1/2001 ve 1/2003 Kararlarla değiştirilmiştir.

Son olarak ise mevzuat bütünlüğünü sağlamak amacıyla, 1/2001 ve 1/2003 sayılı Kararların yanı sıra; “Türkiye veya AT’de serbest dolaşımda bulunan eşyanın, Pan-Avrupa Menşe Kümülâsyon Sistemi’ne dâhil diğer ülkelerden birine, tercihli rejimden yararlanmak üzere ihraç edilebilmesi için düzenlenecek olan ve ilgili menşe kurallarının sağlandığını gösteren tedarikçi beyanına ilişkin usul ve esasları düzenleyen” 1/99 sayılı GİK Kararı ile “Gümrük Birliği taraflarından birinden, Pan-Avrupa Menşe Kümülasyon Sistemi kapsamında yer alıp hem AT ile hem de Türkiye ile çapraz kümülasyon imkanı bulunan ülkelerden birine ihraç edildikten sonra, o ülkede hiçbir işçilik veya işleme tabi tutulmaması ya da yalnızca asgari işlem veya işçiliğe tabi tutulması nedeniyle Gümrük Birliği taraflarından biri menşeini koruyan sanayi veya işlenmiş tarım ürünlerine, o ülkede düzenlenen menşe ispat belgeleri eşliğinde Gümrük Birliği taraflarından diğerine ithal edilmesi durumunda, doğrudan Gümrük Birliği; diğer tarafından A.TR Dolaşım Belgesi eşliğinde gelmesi halinde tabi olacağı tercihli tarife uygulanmasına dair” 1/2000 sayılı GİK Kararlarını da Pan-Avrupa-Akdeniz Menşe Kümülasyon Sistemi çerçevesinde güncelleyerek konsolide eden ve böylece tüm GİK kararlarını tek bir çatı altında toplayan 1/2006 sayılı GİK Kararıalınmıştır.

26 Temmuz 2006 tarihli söz konusu karar 27 Temmuz 2006 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Karar hükümlerini mevzuatımıza aktaran 2006/10895 sayılı “Türkiye ile Avrupa Topluluğu Arasında Oluşturulan Gümrük Birliğinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı” da 28 Eylül 2006 tarihli ve 26303 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 2006/10895 sayılı Karar, 01 Ocak 2007 tarihi itibariyle Bulgaristan ve Romanya’nın AB üyesi olması dolayısıyla 26 Ocak 2007 tarihli ve 26415 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2007/11560 sayılı Karar ve 10 Mart 2007 tarihli ve 26458 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2007/11795 sayılı Karar ile değiştirilmiştir.