Menşe İspat ve Dolaşım Belgelerinin GeçerliliğininElektronik Ortamda Sorgulanabilmesine Dair Uygulama

Menşe İspat ve Dolaşım Belgelerinin Geçerliliğinin Elektronik Ortamda Sorgulanabilmesine Dair Uygulama


Ülkemizce taraf olunan Serbest / Tercihli Ticaret Anlaşmaları ve Gümrük Birliği kapsamında ülkemizden ihraç edilen eşyanın ithalatçı ülkede tercihli tarife oranlarından faydalanması amacıyla gümrük idarelerimizce onaylanan dolaşım ve menşe ispat belgelerinin (özellikle A.TR, EUR.1 ve EUR-MED Dolaşım Belgeleri) doğru ve geçerli olup-olmadığı ithalat ülkelerinin yetkili makamlarınca ülkemiz nezdinde sorgulanabilmektedir.
 
Söz konusu taleplerin önemli bir bölümü, belgelerin gümrük vizesi kısmına tatbik edilen mühürlerin okunaksız olmasından kaynaklanmaktadır.
 
Sorunun çözümüne yönelik olarak, belgelerin gümrük idarelerimizce gerçekten onaylanıp onaylanmadığının ithalatçı ülke makamları tarafından elektronik ortamda basit bir şekilde kontrol edilebilmesi ve gereksiz sonradan kontrol taleplerinden kaynaklanan iş yükünün azaltılması amacıyla bir web uygulaması geliştirilmiştir.
 
Söz konusu uygulamaya erişim, yabancı ülke gümrük idarelerine sağlanacak özel birer kullanıcı adı/şifre vasıtasıyla sağlanacak olup, kişisel ve ticari bilgilere üçüncü şahısların erişmesi engellenecektir.
 
Bu kapsamda, bir Gümrük Genel Tebliği (Uluslararası Anlaşmalar) (Seri No.8) ve 2015/4 sayılı Genelge hazırlanmış olup, uygulama 4 Ocak 2016 tarihinde başlatılmıştır.
 
Uygulama kapsamında ihracatçılar, gümrük idareleri ve ithalatçı ülke resmî makamlarınca gerçekleştirilecek işlemler ilgili iş akış diyagramında gösterilmektedir.