Ticaretin Kolaylaştırılması Kurulu 1. Genel Kurul Toplantısı Gerçekleştirildi

Ticaretin Kolaylaştırılması Kurulu I. Genel Kurul Toplantısı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Müsteşarı Cenap Aşcı ve Ekonomi Bakanlığı Müsteşarı İbrahim Şenel eş başkanlığında 24 Mart 2017 tarihinde Ankara’da gerçekleştirildi.
 

Ticaretin Kolaylaştırılması Kurulu I. Genel Kurul Toplantısı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Müsteşarı Cenap Aşcı ve Ekonomi Bakanlığı Müsteşarı İbrahim Şenel eş başkanlığında, Kurul üyesi 18 kamu kurumu ve özel sektör kuruluşunu temsilen yaklaşık 50 kişinin katılımıyla Ankara Sheraton Hotel & Convention Center’da gerçekleştirildi.
 
Sekretarya hizmetleri Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Kurulun, kamu kurumları, özel sektör ve ticaret erbabı arasında ticaretin kolaylaştırılması konusunda koordinasyon ve işbirliğini ve pozitif ticaretin kolaylaştırılması reformlarının yapılmasını sağlayacak bir platform görevi görmesi beklenmektedir.
 
Bu kapsamda Kurulun, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Ticaretin Kolaylaştırılması Anlaşması hükümlerinin uygulanmasının yanı sıra, ticaretin kolaylaştırılması tedbirlerinin planlanması ve etkin bir şekilde uygulanmasına, bu çerçevede ulusal düzeyde ticaretin kolaylaştırılması stratejilerinin belirlenmesine ve eylem planlarının oluşturulmasına yönelik tavsiyelerde bulunması, böylece  sınır geçiş işlem sürelerinin daha da kısaltılması, ticari maliyetlerin düşürülmesi, pazara girişin önündeki engellerin kaldırılması ve ülkemizin ihracat hacminin artırılmasına katkı sağlaması hedefleniyor.

Kurulun birinci Genel Kurul Toplantısının ilk oturumunda, Ticaretin Kolaylaştırılması Anlaşmasının getirdiği yükümlülükler ile dünya ve ülkemiz ekonomisine sağlayacağı muhtemel faydalar hakkında bilgilendirme yapıldı.
Ardından Sekretarya tarafından Ticaretin Kolaylaştırılması Kurulu Çalışma Usul ve Esasları Yönergesi taslağı hakkında bir sunum gerçekleştirilerek Yönerge Kurul üyelerinin görüşüne açıldı. Üyelerin görüş ve önerileri ile şekillendirilen Yönerge taslağı oybirliği ile kabul edildi.

Ticaretin Kolaylaştırılması Stratejisi ve Eylem Planlarının hazırlanması amacıyla Sekretarya tarafından uluslararası enstrümanlar ve en iyi uygulama örnekleri ışığında genel bir bilgilendirme yapıldı ve Teknik Komite’nin 2017 yılı Nisan ayı içerisinde ilk toplantısını düzenlemesi ve konu hakkında gerekli çalışmaları ivedilikle yapması kararlaştırıldı.

Akabinde, ticaretin kolaylaştırılması alanında faaliyet gösteren diğer kurullarla ilişkilerin yöntemi ele alındı ve bahse konu oluşumların Ticaretin Kolaylaştırılması Kurulu’nun faaliyetlerini destekleyici mahiyette olacağı konusunda hemfikir olundu. 

Toplantının ikinci oturumunda ise, bir ticaret portalı görevi de görmesi planlanan Kurul internet sitesinin kurulması ve sitenin içeriği konusu görüşüldü ve konunun Teknik Komite’nin ilk toplantısında ele alınması kararlaştırıldı.

Son olarak, Kurula üye olma ve Kurul toplantılarına iştirak etme yönünde talepte bulunan diğer kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütlerinin talepleri değerlendirildi ve mevcut özel sektör üye kuruluşlarının hali hazırda çatı kuruluş olarak Kurulda yer aldığı, teknik konularda görüşlerine başvurmak üzere toplantılara diğer oluşumların da katılmalarının önünün açık olduğu konusunda mutabık kalındı.

Bir sonraki toplantının yerinin ve tarihinin de görüşüldüğü toplantı, Kurul tutanağının okunması ve kabulü ile sona erdi.

Ticaretin Kolaylaştırılması Hakkında

Ticaretin kolaylaştırılması olgusu, DTÖ tarafından “uluslararası ticarette malların hareketi için gerekli bilgilerin toplanması, sunulması, iletilmesi ve işleme konulmasını kapsayan uluslararası ticaret prosedürlerinin basitleştirilmesi ve uyumlaştırılması” olarak tanımlanıyor.

7 Aralık 2013 tarihinde DTÖ 9. Bakanlar Konferansı sonunda kabul edilen Ticaretin Kolaylaştırılması Anlaşması bu konuda küresel bazda atılan en önemli gelişme olarak kabul ediliyor.  Anlaşma, teknik anlamda gümrük işlemlerinin basitleştirilmesi ve uyumlaştırılmasına, uluslararası ticaretin önündeki bürokratik engellerin azaltılmasına yönelik düzenlemeler içeriyor.

Ülkemizde ise 29.02.2016 tarihli ve 2016/8570 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan anlaşma, 110 DTÖ üyesinin iç onay süreçlerini tamamlamasıyla 22.02.2017 tarihinde yürürlüğe girdi.

Anlaşmanın 23. Maddesinde her ülkenin kendi “Ulusal Ticaretin Kolaylaştırılması Komitesi”ni kurmasının öngörülmesi nedeniyle, 03.12.2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2016/27 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile ülkemizde de “Ticaretin Kolaylaştırılması Kurulu” tesis edildi.