Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü

Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (KEİ), ülkemizin girişimiyle, 25 Haziran 1992 tarihinde İstanbul Zirvesi Bildirisi’yle kurulmuştur.
 
Üyeleri
 
KEİ’nin 12 üye ülkesi bulunmakta olup, bu ülkeler; Arnavutluk, Azerbaycan, Bulgaristan, Ermenistan, Gürcistan, Moldova, Romanya, Rusya Federasyonu, Ukrayna, Yunanistan, Sırbistan ve ülkemizdir.
 
Ayrıca; ABD, AB Komisyonu, Almanya, Avusturya, Beyaz Rusya, Çek Cumhuriyeti, Hırvatistan, İsrail, İtalya, Mısır, Polonya, Slovak Cumhuriyeti, Tunus da örgüt bünyesinde gözlemci statüsünde yer almaktadır.
 
Amaçları 
 

 1. Üye ülkelerin coğrafi yakınlıklarından ve ekonomilerinin birbirlerini tamamlayıcı özelliklerinden yararlanılarak ticari, ekonomik, bilimsel ve teknolojik işbirliğini geliştirmeleri,
 2. Karadeniz Bölgesi'nin bir barış, işbirliği ve refah bölgesi haline getirilmesi,
 3. Bölge ülkeleriyle işbirliği için uygun ortam oluşturulması,
 4. Taraflar arasında mal ve hizmet ticaretinin arttırılması,
 5. Uzun dönemde bölge ülkeleri arasında ekonomik ilişkileri daha fazla geliştirebilmek için kişilerin, malların, sermayenin ve hizmetlerin serbest dolaşımının sağlanması,
 6. Uzun dönemde, aşamalı olarak ülkeler arasında bir serbest ticaret bölgesinin kurulmasıdır.
  KEİ Kapsamındaki Başlıca Uluslararası Düzenlemeler:

·      Karadeniz’in Kirliliğe Karşı Korunması Sözleşmesi 
·      Üçüncü Taraf Maliyet Paylaşımı Anlaşması 
·      Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenterler Asamblesi Ev Sahibi Ülke Anlaşması 
·      Karadeniz Çevre Otoyolu Geliştirilmesine İlişkin Anlayış Muhtırası 
·      KEİ Bölgesinde Deniz Otoyollarının Geliştirilmesi Anlayış Muhtırası  

Bakanlığımız Açısından KEİ
 
KEİ bünyesinde; başta gümrük olmak üzere, ticaret ve ekonomik kalkınma, bankacılık ve finans, ulaştırma, enerji, haberleşme, bilim ve teknoloji, KOBİ, çevre koruma, turizm ve doğal afetler olmak üzere çeşitli çalışma grupları faaliyet göstermektedir. Çalışma grubu faaliyetlerine etkinlik ve ivme kazandırılmasını teminen belirli alanlarda her üye ülke iki yıllık dönemler halinde koordinatör ülke görevini üstlenmektedir.
 
Bu kapsamda; KEİ Gümrük İşleri Çalışma Grubu 2010-2012 Ülke Koordinatörlüğü görevi Bakanlığımız tarafından yürütülmüş, 2012-2014 Ülke Koordinatörlüğü görevinin de Bakanlığımızın mevcut dönemdeki başarılı ve aktif çalışmaları doğrultusunda ülkemiz tarafından yürütülmeye devam edilmesi kararı alınmıştır.
 
Bakanlığımızın 2010-2012 Ülke Koordinatörlüğü Döneminde;
 
- Gümrük İşleri Çalışma Grubu Çalışma Yönergesi 15-16 Mart 2012 tarihlerinde gerçekleştirilen Gümrük İşleri Çalışma Grubu’nda kabul edilmiş ve KEİ Havzasında uluslararası ticaretin akışının düzenlenmesi ve ticaretin kolaylaştırılması amacıyla KEİ Gümrük İşleri Çalışma Grubu’na daimi bir nitelik kazandırılmış,
 
- Üye ülkelerin ihtiyacı olan çeşitli teknik alanlarda da faaliyetler ve uluslararası ortak organizasyonlara ev sahipliği yapılmış ve bu doğrultuda 27-28 Şubat 2012 tarihlerinde Ankara’da, KEİ Gümrük Laboratuarları İşbirliği Çalıştayı,
 
- 3 Nisan 2013 tarihinde İstanbul'da, KEİ-Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı, Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu ortaklığında düzenlen Sınır Geçişleri En İyi Uygulamalar, Ticaret ve Taşımacılığın Kolaylaştırılması Çalıştayı gerçekleştirilmiştir.
 
Gümrük İşleri Çalışma Grubu'nun 2010-2012 ve 2012-2014 Ülke Koordinatörlüğümüz dönemi çalışmaları çerçevesinde ayrıca beş gümrük çalışma grubu toplantısı ve bir de ortak grup toplantısı gerçekleştirilmiştir:
 
 • 10-11 Mart 2011 Gümrük İşleri Çalışma Grubu 1. Toplantısı (İstanbul),
 • 15-16 Mart 2012 Gümrük İşleri Çalışma Grubu 2. Toplantısı (İstanbul),
 • 15 Kasım 2012  Gümrük İşleri Çalışma Grubu 3. Toplantısı (İstanbul),
 • 4 Nisan 2013 Gümrük İşleri Çalışma Grubu 4. Toplantısı (İstanbul),
 • 26 Mart 2014 Gümrük İşleri Çalışma Grubu 5. Toplantısı (İstanbul),
 • 27 Mart 2014 Ticaret ve Ekonomik Kalkınma-Gümrük-,Tarım-Sanayi Çalışma Grupları I. Ortak Toplantısı (İstanbul),
 
Sonuç olarak, KEİ Gümrük İşleri Çalışma Grubu Ülke Koordinatörlüğümüz 2012-2014 evresinde;
 
 1. KEİ üyesi ülkeler arasından işbirliğinin geliştirilmesi,
 2. uluslararası ticaret ve taşımacılık hizmetlerinin kolaylaştırılması ve uluslararası en iyi uygulama ve tecrübelerin üye ülkelerle paylaşılması,
 3. ülkemizin sınır kapıları modernizasyonuna ilişkin yap-işlet-devret modeline kapsamındaki başarılı çalışmalarının KEİ platformunda uluslararası düzlemde tanıtılması,
 4. özelde Bakanlığımızın ve genelde ise ülkemizin imajının KEİ bünyesindeki üye ülkelere yönelik olarak daha da iyileştirilmesi,

 
alanlarında önemli ilerlemeler sağlanmıştır.
 
Gümrük İşleri Çalışma Grubu Ülke Koordinatörlüğü görevi 2014 yılı Haziran Ayı itibarıyla ise Azerbaycan’a devredilmiştir.
 
Bakanlığımızın 4 yıllık Gümrük İşleri Çalışma Grubu Ülke Koordinatörlüğü görevi süresince gerçekleştirdiği faaliyetleri anlatır bir açıklama notu hazırlanarak 2014 yılı Mart ayında gerçekleştirilen toplantıda KEİ Gümrük İşleri Çalışma Grubu’na sunulmuş, yapılan çalışmalar çalışma grubu üyeleri tarafından takdirle karşılanmıştır.
 
KEİ kapsamında Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (BMAEK) ve KEİ’nin birlikte üstlendiği Ticaretin Kolaylaştırılması ve Tek Pencere Ortak Semineri 25 Eylül 2014 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirilmiş, DTÖ Ticaretin Kolaylaştırılması Anlaşması’nı uygulama konusunda KEİ ülkelerinin hazırlıklarını tespit etmek ve bu çerçevede bölgesel bir strateji oluşturulmasını amaçlayan Seminer kapsamında Bakanlığımız AB Uzmanı ve Gümrük ve Ticaret Uzmanlarınca sunumlar gerçekleştirilmiştir.
 
‘Ticaret ve Ekonomik Kalkınma Çalışma Grubu Toplantısı’ 3 Mart 2015 tarihinde, ‘Ticaret ve Ekonomik Kalkınma ve Gümrük İşleri Çalışma Grupları Ortak Toplantısı’ ulaştırma uzmanlarının da katılımlarıyla 4 Mart 2015 tarihinde, ‘Gümrük İşleri Çalışma Grubu Toplantısı’ ise 5 Mart 2015 tarihinde, son Gümrük İşleri Çalışma Grubu Toplantısı ise 28 Eylül 2015 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirilmiştir.
 
2016-2018 yılları arasındaki Gümrük İşleri Çalışma Grubu Ülke Koordinatörlüğü görevi ise tekrar ülkemize verilmiştir.